Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
SUÇ ANALİZ MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SUÇ ANALİZİ NEDİR

 

1.      Tanım ve Kavramsal Çerçeve

           
Kanun uygulayıcıların öncelikli amaçları canı ve malı korumaktır. Bu amaca ulaşmak için polis, suçu aydınlatmak, olması muhtemel suçu tahmin etmek ve önünü almak ve şüphelileri yakalamakla görevlidir.
 
Bu amaç ve hedefler paralelinde suç analizi, olayın aydınlatılması ve soruşturulması sürecine katkı sağlayan, suçun önlenmesi ve kontrol altına alınmasında operasyon ve yönetim birimlerinin kaynakları etkin ve verimli kullanımına destek olan, suçu açıklamaya yönelik yapılan sistematik ve analitik işlemler bütünüdür.
 
Suç analizi mevcut veriler ışığında yer, zaman, suçun işleniş karakteristikleri, diğer olaylara benzerlik gibi hususların tespit edilmesi sürecini içermekte, aynı zamanda suç trendleri, suçlar ve diğer farklı değişkenler arasındaki korelasyon ile nedensellik ilişkilerini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla suç ve şüphelinin kimliklendirilmesi, harita, zaman çizelgeleri, grafikler, tablolar ve şemalar ile savcılık adına sürecin resmedilmesi işlemlerini de bünyesinde barındırır. Yani suç analizi mahkeme sürecine katkı sağlayan, şahitlik eden işlemler bütünü olarak da ifade edebiliriz.
           
Suç analizi, devriye, önleme, soruşturma, planlama, araştırma, personel, operasyon, bütçe vb. birçok birimin faaliyetlerini destekleyecek niteliktedir.
 
Birçok suç tahmin edilemez. Ancak, aynı türden suç, aynı kişi veya kişiler tarafından ve aynı metotlarla vb. vuku buluyorsa bu önü alınabilir durumdur.
 
Günümüz şartlarında teknolojinin gelişmesi, nüfus, sanayileşme, medya vb. birçok alanda yaşanan gelişim ve değişim suç işleme yöntem ve şekillerinde de değişime neden olmuştur. Hızla değişen bu sürece ayak uydurabilmek için geleneksel polislik ve suç raporlama sistemlerine katkı olarak daha fazla ve daha kaliteli suç verileri üzerinde çalışma ihtiyacı vardır. Bu mahfilde veri toplama sistemleri geliştirilmeli, veri standart hale getirilmeli, suçların benzerlikleri kategorize edilmeli ve soruşturmaya katkı sağlayacak gerekli bütün veriler toplanmalıdır.
 
Polis birimi, suç kalıplarını ve değişimlerini ortaya çıkarmak, sürece katkı sağlamak ve suçu önleme ve suçu aydınlatmada ilgili birimlere bilgi desteği sağlamak amacı ile bünyesinde suç analistleri istihdam etmelidir.
 
2.      Suç analizinin temel fonksiyonunu;
 • Meydana gelen veya gelişmekte olan suç serilerini ve suç kalıplarını ortaya çıkarmak, 
 • Olması muhtemel suçları tahmin etmek,
 • Profilleme yapmak,
 • Soruşturmacılara şüpheli hakkında fikir vermek,
 • Suç önleme ve toplum destekli polis birimlerine veri sağlamak,
 • Suçun aydınlatılması sürecinde soruşturmacılara yardımcı olmak,
 • Kurum içi planlama çalışmaları için veri desteği sağlamak,
 • Personel, kaynak ve bütçe planlamalarında veri desteği sağlamak şeklinde sıralayabiliriz.
3.      Suç Analiz Çeşitleri
 3.1.Taktik Analiz
 Sıcak noktaları ve suç serilerini de içeren mevcut veya gelişmekte olan suç kalıplarının günlük olarak kimliklendirilmesi ve analiz edilmesidir. Suçu aydınlatmak, şüpheliyi yakalamak ve suçun durumuna göre personelin görev yerinin belirlemek için birimlere bilgi desteği sağlar. Seri cinayetler dâhil birçok suç için kullanılabilecek bir yöntemdir. Taktik analiz suçun tahmini ve coğrafik profillemeyi de içinde barındırır.      
            Taktik analiz mümkün olan en kısa zamanda gerçekleştirilir. Şu an ne olduğuna odaklanır, daha çok polis verisi kullanılır ve bireysel çaba gerektirir.
 
Taktik analizin adımları:
 • Veri etkili bir şekilde yönetilmelidir.
 • Her suç kalıbı ile ilgili tüm raporlar toplanır.
 • Yeni raporlar otomatik olarak veya eski ve yeni raporların karşılaştırılması şeklinde düzenli olan gözden geçirilir.
 • Suç kalıpları ve serileri ortaya çıkartılır.
 • Her bir suç kalıbı veya serisi kim, ne, ne zaman, nerede, niçin ve nasıl soruları ile kapsamlı bir şekilde analiz edilir.
 • Üretilen bilgi bağlı bulunulan, talep edilen veya ihtiyaç olan birimle paylaşılır.
 • Analiz sonrası suça müdahalenin sonucu gözlemlenir, kayda alınır ve analiz hakkında kullanıcılardan geri dönüt alınır.
 
3.2.Stratejik Analiz
 
Problem analizi olarak da ifade edilebilir. Suçla mücadele kapsamında karar verme makamlarına sunulan analizdir. Uzun vadeli problemlere dikkat çeken, suçun artış ve azalışlarını açıklayan analiz türüdür. Uzun süreli çalışmalardır. Polis verilerinin dışında çok geniş bir alanda diğer verilerin de toplanması zorunludur. Takım çalışması gerektirir. Şayet karmaşık problemlerin çözümü daha önemliyse bu iş için yeterli zaman ayrılmalıdır. Bu tür analizde temel amaç suçla mücadele stratejilerine yön vermektir. Ekonomik, coğrafik, sosyal ve suça etki eden diğer değişkenlerle birlikte suçun açıklanmasıdır. Bu tür analiz daha çok suçun makro nedenleriyle suç ve suçluluk arasında ki ilişkiler üzerinde durmaktadır.
 
3.3.Yönetim Analizi
İdari analiz olarak da adlandırılabilir. Tablolar, grafikler, geçmiş yıllara ait istatistikler, haritalar, toplantılar için yapılan çalışmalar, bilgi talebi kapsamında hazırlananlar ve bunların otomasyonu bu kapsamdadır. Ancak, suç analizinde zamanın tümünü istatistik hazırlama ve rapor yazma için kullanmak değil, taktik ve stratejik analiz için zamanı etkin kullanmak prensibi unutulmamalıdır.
 
3.4.Operasyonel Analiz
            Polis hizmetleri sunulurken karşılaşılan idari, planlama ve lojistik konularının yönlendirilmesi amaçlı analiz yöntemidir. Kaynakların desteklenmesi, devriye bölgelerini veya grubunu belirleme bu analiz kapsamında değerlendirilmektedir.
Toplumun beklentileri, suç ve suçluluk oranları, hizmet verilen bölgenin büyüklüğü, personel sayısı ve kullanılabilirliği, görevlendirme politikaları, görev yoğunluğu operasyonel analize dâhil edilen değişkenlerdir.
 
3.5.Suç İstihbarat Analizi
           
Şüpheli şahıslar, bunların bağlantıları ve suçla (organize) ilişkileri hakkında elde edilen bilgilerin sistematik olarak toplanması, değerlendirilmesi, analizi sürecini içermektedir. Organize (birden fazla şüphelinin olduğu) suçlarda kullanımı daha yaygındır.
 
3.6.Suç Soruşturma Analizi
 
Profilleme olarak da bilinir. Şüphelinin fiziksel, davranışsal, psikolojik ve demografik özellikleri belirlenerek genç, akıl hastası, amatör, uyuşturucu bağımlısı veya yerel bölgeden olup olmadığı gibi değişkenler araştırılır. Seri cinayet ve tecavüz olayları bu amaçla değerlendirilecek önemli suçlardandır.
 
 

 
 

  ZİYARETÇİ SAYISI

  Bugün:153

  Toplam:
  1675
 
 
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • EGM Kurumsal e-Posta
 • Trafik Güvenliği Platformu 2020
 • Ulusal Ulaştırma Portalı
 • TUBİM
 • POLSAN
 • Polis Radyosu
 • Polis Eşleri Derneği